علوم انسانی - صفحه 2

کلان داده،فناوری ها،چالش ها و چشم اندازهای آینده (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 5,000 تومان   قیمت پشت جلد: 10,000 تومان   نو

مولف / مترجم
مین چن،شیون مائو، ین ژنگ، ویکتور لیونگ/مترجمین: سید مترضی بابامیر، علی میرعرب
ناشر
سید مرتضی بابامیر به سفارش دانشگاه کاشان

مقدمه ای بر مسابقات برنامه نویسی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 7,500 تومان   قیمت پشت جلد: 15,000 تومان   نو

مولف / مترجم
احمد یوسفان و ...
ناشر
کاشان شاسوسا

اصول و مبانی بیوشیمی آزمایشگاهی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 11,000 تومان   قیمت پشت جلد: 21,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر زهره زهرایی
ناشر
مرکز نشر صدا برای انتشارات دانشگاه کاشان

شبیه سازی شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از آپ نت (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 8,000 تومان   قیمت پشت جلد: 1,500 تومان   نو

مولف / مترجم
سیدمترضی بابامیر-محمدعلی سعادت جو
ناشر
سید مرتضی بابامیر به سفارش دانشگاه کاشان

متابولیسم (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1395)

قیمت: 9,000 تومان   قیمت پشت جلد: 18,000 تومان   نو

مولف / مترجم
کارول جی.کافی/ مترجم: زهره زهرایی
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

مختصر حقوق کیفری اختصاصی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1394)

مولف / مترجم
جعفر یزدیان جعفری
ناشر
مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی

پژوهش کیفی بررسی نحوه انجام ار پژوهش (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1392)

قیمت: 6,000 تومان   قیمت پشت جلد: 12,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر مجید صدوقی، دکتر عباس زارعی
ناشر
دانشگاه کاشان

حکومت جهانی از پندار تا واقعیت (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 6,000 تومان   قیمت پشت جلد: 12,000 تومان   نو

مولف / مترجم
عباس خادمیان
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

بازاندیشی در مسایل اساسی آموزش و پرورش ایران (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 5,500 تومان   قیمت پشت جلد: 11,000 تومان   نو

مولف / مترجم
محمد امینی - زهرا ماشااللهی نژاد
ناشر
دانشگاه کاشان

طبیعت و شهر در تعالیم و فرهنگ اسلامی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 9,000 تومان   قیمت پشت جلد: 18,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر محسن شاطریان، امیر اشنویی، محمود گنجی پور
ناشر
انتشارات مرسل

خواص نوری و طیف بینی نانومواد (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 11,000 تومان   قیمت پشت جلد: 22,000 تومان   نو

مولف / مترجم
جعفر نامدار مقدم - قادر حسین زاده - بهرام خوشنویسان
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

روش های مقدماتی تحلیل جمعیت با تاکید بر برنامه ریزی شهری (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1394)

قیمت: 9,000 تومان   قیمت پشت جلد: 18,000 تومان   نو

مولف / مترجم
محسن شاطریان ، امیر اشنویی، محمود گنجی پور
ناشر
انتشارات مرسل

تعاریف توان و مکانیزم فیزیکی انتقال آن (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1394)

قیمت: 1,000 تومان   قیمت پشت جلد: 19,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر عباس کتابی - مهندس محمد فرشادنیا
ناشر
انتشارات مرسل

درآمدی بر نانورئولوژی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1394)

قیمت: 7,500 تومان   قیمت پشت جلد: 15,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر غلامحسین صدیقیان - مهندس حمیدرضا نیکوآمال
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

صرف موبد (یاسای زبان پارسی و تازی (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 11,000 تومان   قیمت پشت جلد: 11,000 تومان   نو

مولف / مترجم
شیخ عبدالعلی موبد بیدگلی
ناشر
آفرینه

بحران هویت در جامعه ی معاصر ایران رویکرد نظری (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 16,000 تومان   قیمت پشت جلد: 16,000 تومان   نو

مولف / مترجم
دکتر اسداله بابایی فرد
ناشر
انتشارات چاپخش

روناس (جلد 1 - چاپ 1 - سال 1393)

قیمت: 5,000 تومان   قیمت پشت جلد: 10,000 تومان   نو

مولف / مترجم
احمد اکبری
ناشر
سخنوران-دانشگاه کاشان

گفتارهایی انتقادی در جامعه شناسی، معرفت شناسی، روش شناسی و نظریه پردازی (جلد 2 - چاپ 1 - سال 1394)

قیمت: 27,000 تومان   قیمت پشت جلد: 27,000 تومان   نو

مولف / مترجم
اسداله بابایی فرد
ناشر
جامعه شناسان